Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:

a)  wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b)  inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c)  niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględ­nie­niem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d)  bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e)  buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f)  wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g)  wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

Składy Parafialnej Rady Duszpasterskiej – od marca 2023 r.

 • Ks. Szachun Wiesław – Przewodniczący
 • Krzysztof Tomczyk – Wiceprzewodniczący
 • Nina Oleszko – Sekretarz
 • Hanna Piekarz
 • Janina Spryszak
 • Zdzisław Machulak
 • Bogusław Kudła
 • Andrzej Franaszczuk
 • Daniel Wcisło
 • Piotr Kijewski
 • Tadeusz Skrok